Ariana | Blogger | X X X X

niedziela, 26 stycznia 2020

produkty (nie) bezglutenowe

źródło fotografii: pixabay.com

"Społeczeństwo jest zainteresowane zależnością zdrowia od diety i wyborem właściwej diety dostosowanej do potrzeb indywidualnych. Zauważono, że podawanie wartości odżywczej jest jedną z ważnych metod informowania konsumentów na temat składu środków spożywczych i pomagania im w dokonywaniu świadomych wyborów. Znajomość podstawowych zasad odżywiania oraz odpowiednich informacji żywieniowych na temat środków spożywczych przyczyniłaby się istotnie do umożliwienia konsumentom podejmowania takich świadomych wyborów. Ważnym mechanizmem poprawiającym zrozumienie informacji na temat żywności przez konsumentów są kampanie edukacyjne i informacyjne." [1]

PRODUKTY BEZGLUTENOWE
/ celiakia /
„Gluten - oznacza frakcję białka znajdującą się w pszenicy, życie, jęczmieniu, owsie lub w ich odmianach krzyżowych oraz ich pochodnych, której niektóre osoby nie tolerują oraz która nie rozpuszcza się w wodzie. Osoby chore na celiakię cierpią na trwałą nietolerancję glutenu. Obecność glutenu została naukowo potwierdzona w następujących zbożach: pszenicy (tj. we wszystkich gatunkach Triticum, takich jak pszenica durum, orkisz i pszenica khorasan), w życie oraz w jęczmieniu. Gluten obecny w tych zbożach może mieć szkodliwy wpływ na zdrowie osób nietolerujących glutenu i dlatego osoby takie powinny unikać spożywania tych zbóż.

Usuwanie glutenu z zawierających gluten zbóż jest skomplikowane ze względu na trudności techniczne oraz ograniczenia ekonomiczne. Z tego powodu produkcja całkowicie bezglutenowej żywności z takich zbóż jest utrudniona. W związku z powyższym wiele obecnych na rynku rodzajów żywności przetworzonej specjalnie w celu zmniejszenia zawartości glutenu, może zawierać małe pozostałości glutenu. Niektóre rodzaje żywności wyprodukowano, przygotowano lub przetworzono specjalnie w taki sposób, aby ograniczyć zawartość glutenu w jednym lub w kilku składnikach zawierających gluten. Inne rodzaje żywności zostały wyprodukowane wyłącznie ze składników naturalnie bezglutenowych." [2]

"Produktami naturalnie bezglutenowymi są: 
kukurydza, ryż, gryka, proso, tapioka (kasza z manioku), amarantus, maniok, sago i sorgo." [3] 

Zgodnie z Rozporządzeniem UE, "należy zezwolić, aby żywności, którą wyprodukowano, przygotowano lub przetworzono specjalnie w taki sposób, aby ograniczyć zawartość glutenu /.../, można było nadawać oznaczenia wskazujące na nieobecność („bezglutenowy”) lub zmniejszoną zawartość („o bardzo niskiej zawartości glutenu”) glutenu zgodnie z przepisami. Informacja na temat nieobecności lub zmniejszonej zawartości glutenu w żywności powinna pomóc osobom nietolerującym glutenu w ustaleniu i wyborze zróżnicowanej diety obejmującej żywienie się w domu i poza domem.

Dozwolone sformułowania dotyczące nieobecności lub zmniejszonej zawartości glutenu w żywności oraz warunki ich stosowania (wymogi ogólne) oraz dodatkowe wymogi dotyczące żywności zawierającej owies.
  • BEZGLUTENOWY 
Sformułowanie "bezglutenowy" można stosować wyłącznie, jeśli dana żywność w postaci sprzedawanej konsumentowi końcowemu zawiera nie więcej niż 20 mg/kg glutenu.
  • O BARDZO NISKIEJ ZAWARTOŚCI GLUTENU 
Sformułowanie „o bardzo niskiej zawartości glutenu” można stosować wyłącznie, jeżeli zawartość glutenu w żywności składającej się z jednego lub większej liczby składników lub zawierającej jeden lub większą liczbę składników wytworzonych z pszenicy, żyta, jęczmienia, owsa lub ich odmian krzyżowych, które zostały specjalnie przetworzone w celu zmniejszenia zawartości glutenu, nie przekracza 100 mg/kg glutenu w żywności sprzedawanej konsumentowi końcowemu.
  • OWIES
Owies znajdujący się w żywności określanej jako bezglutenowa lub o bardzo niskiej zawartości glutenu musi być specjalnie wyprodukowany, przygotowany lub przetworzony, tak aby uniknąć zanieczyszczenia pszenicą, żytem, jęczmieniem lub ich odmianami krzyżowymi, a zawartość glutenu w takim owsie nie może przekraczać 20 mg/kg. 

Dyrektywą Komisji zakazano stosowania składników zawierających gluten w produkcji preparatów do początkowego żywienia niemowląt i preparatów do dalszego żywienia niemowląt. Dlatego też stosowanie sformułowań „o bardzo niskiej zawartości glutenu” lub „bezglutenowy” przy przekazywaniu informacji o takich produktach powinno zostać zabronione, biorąc pod uwagę, że sformułowania takie są stosowane do wskazywania na zawartość glutenu nieprzekraczającą odpowiednio 100 mg/kg i 20 mg/kg." [2]

Zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym składu i etykietowania środków spożywczych odpowiednich dla osób nietolerujących glutenu - "w etykietowaniu, reklamie oraz prezentacji produktów; określenie „produkt bezglutenowy” stosuje się w przypadkach, gdy zawartość glutenu nie przekracza 20 mg/kg w żywności sprzedawanej konsumentowi końcowemu." [4]

ZATEM
"Za bezglutenowe uznaje się również produkty przetworzone, w których według ustaleń WHO zawartość glutenu nie przekracza 20 ppm (20 mg na kg) i oznacza się je znakiem Przekreślonego Kłosa." [3] "Znak Przekreślonego Kłosa jest zarówno międzynarodowym, jak i polskim symbolem bezpiecznej żywności bezglutenowej. Jego obecność na opakowaniu oznacza, że produkt jest przebadany pod kątem zawartości glutenu. Producent, który chciałby oznaczyć swoje produkty licencjonowanym symbolem Przekreślonego Kłosa, musi m.in. przebadać gotowe produkty bezglutenowe pod kątem zawartości glutenu /.../, produkty muszą spełniać normy określone w rozporządzeniu unijnym nr 828/2014 z dnia 30 lipca 2014 r., czyli zawierać poniżej 20 ppm glutenu (miligramów na kg)" [5]

CZYLI
Umieszczanie oświadczenia "produkt bezglutenowy" wymaga gwarancji producenta, że poziom glutenu w produkcie nie został przekroczony; jeśli nie jest składnikiem naturalnie bezglutenowym. Okazuje się, że od umiejętności czytania etykiet, istotniejsza jest znajomość ustaw i rozporządzeń Unii Europejskiej.


_
Zobacz wszystkie KATEGORIE bloga, czyli powiązane wpisy.

Piśmiennictwo: 
  1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r., w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.
  2. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) NR 828/2014 z dnia 30 lipca 2014 r., w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat nieobecności lub zmniejszonej zawartości glutenu w żywności.
  3. Dieta bezglutenowa - produkty dozwolone i zabronione; Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej; www.celiakia.pl
  4. Rozporządzenie Komisji (WE) NR 41/2009 z dnia 20 stycznia 2009 r., dotyczące składu i etykietowania środków spożywczych odpowiednich dla osób nietolerujących glutenu.
  5. Przekreślony Kłos, Znak symbolizujący bezpieczną żywność bezglutenową; www.przekreslonyklos.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz