regulamin

/ rosy diet - dietetyk z natury /

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki oraz sposób świadczenia usług przez serwis/stronę internetową ROSY DIET - dietetyk z natury, www.rosydiet.pl i jej podstrony.

I. DEFINICJE
 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
Administrator - ROSY DIET - dietetyk z natury, prowadzący nieewidencjonowaną działalność gospodarczą z siedzibą w Krakowie, który świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu poprzez udostępnianie Użytkownikowi dostępu do materiałów publikowanych w Serwisie i zarządza ich treścią oraz umożliwia kontakt z Administratorem za pomocą Formularza Kontaktowego w celu zapisania się na konsultację online.
Serwis lub Strona - strona/serwis internetowy prowadzony przez Administratora, umożliwiający zapisanie się na konsultację online, a także służący do wyszukiwania materiałów publikowanych w Serwisie. 
Użytkownik lub Pacjent - pełnoletnia osoba fizyczna, poczytalna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora.
Formularz kontaktowy - dostępny w Serwisie formularz umożliwiający Użytkownikowi przesłanie drogą elektroniczną wiadomości e-mail do Administratora i/lub zapisanie się na konsultację online.
Cennik - wykaz świadczonych usług dostępnych na stronie internetowej Administratora wraz z obowiązującymi aktualnie opłatami, przy czym ceny wskazane w Cenniku są cenami brutto.
Opłata - kwota wynagrodzenia należnego za usługę lub jakiekolwiek inne świadczenie, której wysokość jest wskazana w Cenniku lub jest ustalana indywidualnie w zależności od rodzaju sprawy i informacji uzyskanych od Użytkownika/Pacjenta.
Usługa - oznacza odpłatną usługę (konsultacja dietetyczna), obejmująca szczegółowy wywiad żywieniowo-zdrowotny, wskazanie pomiarów antropometrycznych (wzrost, obwody, masa ciała) oraz udzielenie porad żywieniowych uwzględniających m.in. zapotrzebowanie energetyczne, stan zdrowia, alergie pokarmowe, przyjmowane leki itp.
Konsultacja "online" - konsultacja dietetyczna, świadczona za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub komunikatorów internetowych.
Wywiad (kwestionariusz) - formularz, który wypełnia Użytkownik/Pacjent, zawierając w nim: swoje dane osobowe, opis obecnego stanu zdrowia, wyniki badań laboratoryjnych (jeśli takowe posiada), informacje o aktywności fizycznej, alergiach, nietolerancjach pokarmowych i/lub dolegliwościach ze strony przewodu pokarmowego, innych dolegliwościach, przyjmowanych lekach i suplementach, przebytych chorobach i zabiegach, historię chorób i inne.
Karta pacjenta (kartoteka) - dokument przechowywany w formie papierowej i/lub elektronicznej zawierający podstawowe informacje na temat pacjenta, w szczególności: dane osobowe pacjenta, wiek, płeć, wagę, opis problemu/problemów zdrowotnych, alergie, uczulenia na leki i/lub suplementy, nr rachunku bankowego, a także dodatkowo stosowne oświadczenia i zgody.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Usługi świadczone droga elektroniczną przez Administratora polegają w szczególności na umożliwieniu:
  • udostępnianiu Użytkownikom dostępu do materiałów publikowanych w Serwisie,
  • zapisanie przez Użytkowników na konsultację za pomocą Formularza Kontaktowego dostępnego na stronie intranetowej Administratora, 
  • zapisanie się do bezpłatnej subskrypcji biuletynu informacyjnego Newsletter. 
 2. Administrator świadczy usługi, o których mowa w pkt. 4 w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz Regulamin Serwisu www.rosydiet.pl. 
 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie maja na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Użytkownika, będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.  
 4. Administrator udostępnia niniejszy Regulamin nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. 
 5. Regulamin określa w szczególności:
  • zasady świadczenia i korzystania z usług oferowanych prze serwis Administratora;
  • zasady rejestrowania zgłoszeń do Administratora oraz procedury wykonywania usług, konsultacji, a także innych świadczeń, zasady diagnozowania i terapii pacjentów;
  • zasady przechowywania dokumentacji, przetwarzania, przechowywania, archiwizowania i usuwania danych osobowych użytkowników/pacjentów; warunki i procedury rezygnacji z usługi konsultacji (odstąpienie od umowy), zasady postępowania reklamacyjnego. 
 6. Administrator oświadcza, że posiada stosowne uprawnienia do udzielania porad i informacji dietetycznych w zakresie oferowanych konsultacji oraz dokłada wszelkich starań, aby działać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie standardami, a także poszanowaniem praw pacjenta, zasadami etyki i poufności. 
 7. Administrator świadczy w szczególności następujące usługi: konsultacje dietetyczne, konsultacje w zakresie zdrowego żywienia i edukacji zdrowotnej oraz terapie indywidualne. Oferta zawiera usługi dodatkowe tj.: analizy badań krwi oraz innych badań laboratoryjnych oraz obsługę e-mailową. 
 8. Regulamin dotyczy konsultacji online udzielanych drogą elektroniczną e-mail, w szczególnych przypadkach przez Skype. 
 9. Konsultacje dokonywane przez Administratora mają charakter informacyjny i nie zastępują porady lekarskiej. 
 10. Użytkownik/Pacjent przyjmuje do wiadomości, iż usługi świadczone przez Administratora nie dają gwarancji odniesienia skutku oczekiwanego przez Pacjenta, z uwagi na złożoność i wielość czynników mających wpływ na efekt porad i zabiegów dietetycznych. Pacjent przyjmuje nadto do wiadomości, że konsultacje udzielane przez Administratora zawierają indywidualną interpretację danego stanu pacjenta, wyniki badań, a także oparte są na profesjonalnej wiedzy i doświadczeniu Administratora oraz na przeświadczeniu, że pacjent nie zataił jakichkolwiek wiadomości i w wywiadzie oświadczył wyłącznie prawdę. 
 11. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania diety, zaleceń i/lub suplementacji niezgodnych z wytycznymi przekazanymi przez Administratora. Pacjent przyjmuje nadto do wiadomości, że niezastosowanie się lub wybiórcze stosowanie się do zaleceń udzielanych przez Administratora, a także zatajanie jakichkolwiek informacji lub podanie nieprawdy przez pacjenta może wpłynąć negatywnie na stan jego zdrowia lub w szczególnych przypadkach zagrażać jego życiu. 
 12. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za błędną Konsultację udzieloną na skutek podania przez pacjenta niepełnych informacji, niepełnego stanu faktycznego danego zagadnienia, nieprzedstawienia wszystkich związanych z danym przypadkiem dokumentów i/lub badań lub podania przez pacjenta nierzetelnych informacji. 
 13. Administrator może odmówić pacjentowi wykonania konsultacji w przypadku, gdy:
  • zachodzi przypuszczenie, że Użytkownik/Pacjent jest nieletni lub niepoczytalny;
  • zachowanie pacjenta świadczy, iż jest on pod wpływem: alkoholu, narkotyków, środków odurzających, psychotropowych, innych substancji o działaniu podobnym do ww lub zachowanie pacjenta jest obraźliwe lub narusza dobra osobiste pracowników lub osób trzecich;
  • udzielenie konsultacji naruszałoby obowiązujące przepisy prawa lub zasady etyki lub naruszało by prawa osób trzecich;
  • udzielenie konsultacji może zagrażać zdrowiu lub życiu pacjenta;
  • przygotowanie konsultacji wykracza poza zakres kompetencji Administratora.
 14. Administrator zobowiązany jest do zachowania tajemnicy wszelkich informacji, które nabył w związku ze świadczeniem usługi konsultacji pod groźbą odpowiedzialności karnej i cywilnej. Obowiązek ten nie jest ograniczony czasowo. 
 15. Informacje dotyczące danych osobowych przetwarzanych przez Administratora serwis, w tym w szczególności celów przetwarzania oraz uprawnień przysługujących podmiotom tych danych określone zostały w Polityce prywatności strony. Udostępnianie przez zarejestrowanego (zalogowanego) Użytkownika w serwisach społecznościowych (Facebook, Google) danych osobowych w jego profilu publicznym, oznacza wyrażenie zgody na udostępnienie tych danych nieograniczonemu kręgowi osób. 
 16. Użytkownik (pacjent/klient) oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi, a także iż są to dane prawdziwe i aktualne. 
III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU
 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych osób trzecich. 
 2. Użytkownik ma prawo do korzystania z Usług na zasadach ustalonych w niniejszym Regulaminie. 
 3. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek treści udostępnionych na Serwisie, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku. 
 4. Użytkownik zobowiązany jest do do zaniechania jakichkolwiek prób wprowadzania do systemu informatycznego szkodliwych danych (oprogramowanie złośliwe w tym wirusy, pliki szpiegujące, "robaki" etc.).
 5. Użytkownik może zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail rosydiet@gmail.com wszelkie treści i działania które w sposób rażący naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu. 
 6. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest połączenie z siecią Internet, przeglądarka internetowa umożliwiająca wywoływanie i przeglądanie na ekranie komputera lub innego urządzenia elektronicznego stron www, posiadanie konta poczty elektronicznej.  
IV. WARUNKI I ZASADY REALIZACJI USŁUG
 1. Usługi świadczone przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej (Newsletter, Formularz Kontaktowy) są dostępne 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. 
 2. Dostęp do Serwisu i możliwość zapoznania się ze zgromadzonymi tam zasobami mają wszyscy Użytkownicy sieci Internet odwiedzający Serwis. 
 3. Użytkownik może zapytać o usługę konsultacji i zapisać się na konsultację poprzez wypełnienie Formularza Kontaktowego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pisząc na adres e-mail: rosydiet@gmail.com.
 4. Wybór usługi konsultacji dietetycznej:
  • przed przystąpieniem do konsultacji Użytkownik zobowiązany jest we własnym zakresie ustalić z właściwym lekarzem, iż brak jest przeciwwskazań do stosowania diety - w przeciwnym razie stosuje zalecenia konsultacji na własną odpowiedzialność;
  • przesłane wyniki konsultacji przeznaczone są wyłącznie na użytek własny Użytkownika i nie mogą być przez niego przekazywane osobom trzecim;
  • o odmowie wykonania konsultacji drogą elektrowniczą na wskazany adres email, jak również dokona zwrotu wpłaty, jeśli taka została wcześniej uiszczona;
  • rozpoczęcie przygotowywania konsultacji następuje na trzeci dzień po zaksięgowaniu wpłaty na koncie, do tego momentu Użytkownik ma prawo do rezygnacji z usługi;
  • czas realizacji konsultacji (opracowanie i przygotowanie do wysyłki) wynosi 7 dni roboczych od daty zaksięgowania wpłaty na koncie;
  • administrator zastrzega sobie prawo do anulowania konsultacji, jeżeli Użytkownik pomimo wezwania nie dokonał płatności w terminie 10 dni od złożenia zamówienia;
  • ceny podane w serwisie wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto;
  • istnieje możliwość, na prośbę Użytkownika, dołączenia do wyników konsultacji rachunku za wykonaną usługę;
  • płatności Użytkownik może dokonać przelewem bankowym na wskazane w wiadomości e-mail konto bankowe Administratora.  
V. PROCEDURA DIAGNOSTYCZNO-KONSULTACYJNA
 1. Administrator świadczy usługę konsultacji dietetycznej w formie elektronicznej - droga e-mail, konsultacji online (Skype) i/lub za pośrednictwem komunikatorów internetowych. 
 2. Administrator nie świadczy działalności leczniczej w rozumieniu Ustawy o działalności leczniczej, w szczególności nie udziela konsultacji i świadczeń zdrowotnych w rozumieniu tejże ustawy. 
 3. Usługi świadczone przez Administratora, w tym usługi online nie stanowią diagnozy lekarskiej, konsultacji medycznej i nie mogą zastępować Użytkownikowi leczenia lub terapii, realizowanej przez podmiot prowadzący działalność leczniczą, w szczególności nie może zastępować konsultacji lekarskiej. 
 4. Konsultacja za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail i/lub online (Skype) polega na zadaniu pytania przez Użytkownika wraz z dokładnym opisem problemu i jeśli to możliwe załączeniem wyników przeprowadzonych, aktualnych badań oraz udzieleniu odpowiedzi przez Administratora na to zapytanie. Każda konsultacja, bez względu na formę jej realizacji stanowi usługę w rozumieniu niniejszego regulaminu i jest płatna. 
 5. Każda konsultacja, usługa i wytworzone w związku z nimi informacje są indywidualnie przygotowane dla konkretnego Użytkownika w związku z zawarciem umowy cywilno prawnej, stanowią własność intelektualną Administratora serwisu i podlegają stosownej ochronie. Rozpowszechnianie ich, kopiowanie, odsprzedawanie, publiczne lub indywidualne udostępnianie ich bez pisemnej zgody Administratora jest zabronione. 
 6. Użytkownik, który wyraża wolę skorzystania z usługi online (e-mail), w tym konsultacji za pośrednictwem komunikatorów internetowych (np. Skype) powinien posiadać odpowiednie wyposażenie techniczne, umożliwiające dostęp do internetu, odpowiednią jakość połączenia oraz wymiany informacji. 
 7. Konsultacja online (rozmowa przez Skype) przeprowadzona jest ustaleniem i zarezerwowaniem terminu jej wykonania pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem. W przypadku, gdy o ustalonej godzinie realizacji usługi oraz w okresie następnych 15 minut Użytkownik nie skontaktuje się z Administratorem, a po stronie Administratora zachodzi gotowość do świadczenia usługi, wówczas powoduje to brak obowiązku zwrotu opłaty uiszczonej przez Użytkownika oraz oznacza prawidłowe wykonanie usługi. 
 8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z oferowanych usług spowodowany wadliwym funkcjonowaniem systemów teleinformatycznych lub telekomunikacyjnych Użytkownika, jak również za szkody powstałe z powodu wadliwego funkcjonowania urządzeń lub jego oprogramowania po stornie Użytkownika. 
 9. Konsultacji nie stanowi zadanie pytania dotyczącego ceny usługi, danych Administratora, jego kwalifikacji oraz innych treści, mających charakter techniczny i nie związanych z problemami dietetycznymi i/lub zdrowotnymi Użytkownika.
 10. W ramach jednej konsultacji online (e-mail, Skype) Użytkownik ma prawo do sformułowania jednego pytania ewentualnie opisania w sposób zwięzły problemu zdrowotnego, a w przypadkach uzasadnionych, po uzyskaniu akceptacji Administratora sformułowania kilku pytań, tak aby Użytkownik otrzymał wszelkie niezbędne informacje dotyczące zasadnego zapytania. W każdym przypadku o zakończeniu konsultacji decyduje Administrator.     
 11. Użytkownik po dokonaniu stosownej zapłaty otrzymuje wiadomość e-mail z formularzami w formie dokumentu elektronicznego z wywiadem dietetycznym (kwestionariusz) i dzienniczkiem żywieniowym oraz instrukcją ich szczegółowego wypełnienia. Informacje, których Użytkownik w nich udziela powinny być zgodne z prawda i szczegółowe. Użytkownik chcący skorzystać z usługi online zobowiązany jest opisać swój obecny stan zdrowia, wyniki badań laboratoryjnych jeśli takowe posiada, informacje o aktywności fizycznej, alergiach, nietolerancjach pokarmowych i/lub dolegliwościach ze strony przewodu pokarmowego. Wypełnione pliki wywiadu Użytkownik odsyła na adres e-mailowy Administratora (rosydiet@gmail.com). Na tej podstawie Administrator opracuje indywidualny produkt w formie określonego rodzaju diety wraz z zaleceniami jej stosowania. Jeżeli podane przez Użytkownika informacje są nie wystarczające do wykonania usługi  lub usługi online, Administrator może zwrócić się do Użytkownika z zaleceniem wykonywana dodatkowych badań.  
 12. Badania. Administrator zastrzega sobie prawo do zlecenia dodatkowych badań w celu dokonania dokładnej analizy przypadku. Jeżeli występują podejrzenia chorób, w związku z dolegliwościami Administrator może zlecić dodatkowe badania: m.in. badania krwi, genetyczne, nietolerancji pokarmowych, badania przeciwciał dotyczących podejrzewanych chorób, analiza moczu i kału, włosa, badania w kierunku pasożytów, bakterii i grzybów. Wiązać się to może z dodatkowymi kosztami, których wysokość zależna jest od złożoności problemu, ilości i jakość badań i obowiązujących na cynku cen. 
 13. Administrator przed konsultacją poinformuje Użytkownika o konieczności wykonania badań lub badań dodatkowych. Administrator przekazuje wówczas Użytkownikowi informację jakie badania należy wykonać. Użytkownik wykonuje badania na własny koszt, który zależny jest od zakresu, ilości badań, a także od innych czynników. 
 14. W przypadku odmowy wykonania badań Administrator ma prawo zakończyć współpracę z Użytkownikiem. Opłaty pobrane od Użytkownika nie podlegają w takiej sytuacji zwrotowi. 
 15. W przypadku gdy Użytkownik nie wyrazi zgody na przeprowadzenie dodatkowych badań, a Administrator w związku z tym postanowi zakończyć współpracę, Użytkownik zostanie o tym poinformowany drogą e-mailową. Opłata za wykonanie usługi w postaci konsultacji zakończonej z powodu braku zgody Użytkownika 
V. OPŁATY I REKLAMACJE
 1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli Usługi przewidziane w pkt. II Regulaminu nie są realizowane przez Administratora lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu. 
 2. Poinformowania Administratora o zaistniałych uchybieniach Użytkownik powinien dokonać po ich stwierdzeniu. 
 3. Zgłoszenie reklamacyjne należy kierować drogą elektroniczną za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres: rosydiet@gmail.com 
 4. Reklamacja powinna zawierać:
  • dane Użytkownika, 
  • adres poczty elektronicznej e-mail, 
  • datę stwierdzenia naruszenia, 
  • opis zgłaszanych zastrzeżeń, 
  • a także żądanie podmiotu dokonującego zgłoszenia. 
 5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Administrator zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. 
 6. Administrator zobowiązuje się ustosunkować do złożonej przez Użytkownika reklamacji w przeciągu 14 dni. Brak odpowiedzi ze strony Administratora po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną. 
V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Użytkownik kontaktując się z Administratorem strony za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) proszony jest o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora. 
 2. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu świadczenia usług, o których mowa w pkt. II niniejszego Regulaminu. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu prawidłowej realizacji świadczenia Usług. 
 3. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Użytkownika znajdują się w dokumencie Polityka prywatności Serwisu. 
V. PRAWA AUTORSKIE
 1. Wszystkie zdjęcia oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone w Serwisie przez Administratora są jego własnością lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie. 
 2. Kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych w Serwisie możliwe jest wyłącznie na użytek własny Użytkownika; w innych przypadkach jest zabronione bez pisemnej zgody Administratora, lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.  
 3. Zabrania się zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć z Serwisu oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych. 
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z Serwisu, spowodowanych pracami konserwacyjnymi, pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności i jego serwisem technicznym. Jednocześnie Administrator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej. 
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści zapisów niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w dniu ogłoszenia zmian na stronie internetowej Administratora w formie ujednoliconego tekstu Regulaminu. Usługi, których świadczenie rozpoczęło się przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania. 
 3. Aktualny Regulamin może być dostarczany nieodpłatnie (droga elektroniczną) na wniosek Użytkownika. Użytkownik może uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza (linka) zamieszczonego w Serwisie oraz pobrać do i sporządzić jego wydruk. 
 4. Użytkownik, który nie wyraża zgody na nowy Regulamin, może zaprzestać korzystania z Serwisu. 
 5. Wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu w tym za pośrednictwem mediacji, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej.  
 6. Postanowienia Regulaminu nie ograniczają uprawnień Użytkowników wynikających z postanowień prawa powszechnie obowiązującego. 
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz 1204 ze zm.) i inne właściwe.  

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU
Załącznik numer:
 1. Kwestionariusz - wysyłany po dokonaniu wpłaty, na podany przez Użytkownika adres e-mail,  
 2. Dzienniczek żywieniowy - wysyłany po dokonaniu wpłaty, na podany przez Użytkownika adres e-mail; 
 3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych; [ pobierz ]
 4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na prowadzenie korespondencji i realizację usług drogą elektroniczną. [ pobierz ]

KONTAKT
Wszelkie pytania i uwagi dotyczące niniejszego Regulaminu należy przesyłać mailowo na  adres: rosydiet@gmail.com

*Ostatnia aktualizacja miała miejsce w dniu 03 lutego 2020 roku.

DRUKUJ ]


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz